De Waterlandse Weiden

Stichting Waterlandse Weiden (DWW) zet zich actief in voor het in stand houden en verbeteren van het leefgebied van weidevogels in Waterland. DWW richt zich op duurzaam beheer van het natuurgebied zodat het geschikt wordt en blijft als biotoop voor weidevogels.

Waterland

Waterland is een karakteristiek weidegebied ten noorden van het IJ. De weilanden, plassen, dijken en sloten vormden lange tijd de ideale leefomgeving voor weidevogels zoals grutto’s, kieviten en tureluurs. Helaas is de weidevogelnatuur de afgelopen decennia grotendeels verdwenen door de intensivering van de landbouw.

Proef

In 2018 startte een proef waarbij DWW twee percelen van samen 5,5 hectare geschikt heeft gemaakt voor de weidevogelnatuur. Met een groei naar 52 paar vogels waren de resultaten langs de Uitdammerdijk spectaculair te noemen.

Tureluur
Drone Uitdam

Uitbreiding

DWW streeft ernaar dit succes uit te breiden naar alle graslandpercelen (46 hectare) in het natuurgebied. De uitvoering vindt plaats aan de hand van een inrichtings- en beheerplan dat is ontwikkeld door professionele adviseurs.

Inrichting

De nadruk van het inrichtingsplan ligt op vernatting van het gebied. De ervaring heeft geleerd dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van een biodiverse weidevogelnatuur. Om het grasland te vernatten wordt het waterpeil met tientallen centimeters verhoogd. Hiervoor worden de nodige in- en uitlaten aangepast, overstorten aangelegd en pompen geplaatst voor het opmalen van water. Greppels worden over een lengte van ruim 18 kilometer verbreed tot 2 meter. Verder wordt op 3,6 hectare een plas-drasgebied aangelegd. Uiteindelijk zal op ongeveer 16 procent van het gebied weer water te zien zijn.

Beheer

Naast de inrichting moet ook het beheer van het gebied worden aangepast. Om het grasland aantrekkelijk te maken voor weidevogels, moet de samenstelling en kwaliteit van de vegetatie verbeteren zodat er een optimale gras- en kruidenmix ontstaat. Dat kan door te stoppen met bemesting, het waterpeil te verhogen en het gewas twee keer per jaar te maaien en af te voeren. Verder heeft het landschap rust nodig, zonder overlast van verkeer of bezoekers.

Resultaten

Inmiddels zijn al indrukwekkende resultaten te zien, met aantallen broedvogelparen die slechts in de allerbeste reservaten van Nederland worden gehaald.

Purperreiger
Wintertalingen
Purperreiger vliegend
Zwartkopmeeuwen

Toekomstvisie

Het succes dat in Waterland geboekt is willen we continueren en waar mogelijk verder uitbreiden. Het doel is om zoveel mogelijk weidevogels en broedparen aan te trekken. Door duurzaam en met natuurlijke producten te werken willen we een mooie, gezonde leefomgeving voor weidevogels ontwikkelen en in stand houden.