Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling van stichting De Waterlandse Weiden

  • Beheer en exploitatie van natuurgebieden in Waterland met als doel het in stand houden en verbeteren van de biotoop voor weidevogels.
  • Duurzaam behoud en ontwikkeling van het gebied met aandacht voor landschap, agrarisch grondgebruik, natuur en milieu, water, cultuurhistorie en economie.
  • Aanvragen en beheren van subsidiegelden voor het beheer van natuur, landschap en weidevogelpopulatie.
  • Opstellen van plannen voor natuur- en landschapsbeheer.
  • Samenwerken met belanghebbenden en organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Hoe wil de stichting de doelstellingen bereiken?

  • Adviseren over beleid en ondersteunen van onderzoek.
  • Agrariërs en streekbewoners stimuleren om zich actief in te zetten voor natuur- en landschapsbeheer zodat de biotoop voor weidevogels in hun omgeving verbetert.
  • Beheren van grond en roerende zaken die bijdragen aan het doel van de stichting.
  • Stimuleren van milieu- en natuurvriendelijke voorzieningen.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Werkzaamheden voor de inrichting en het beheer van het natuurlandschap worden uitbesteed aan externe bedrijven en freelancers.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en subsidies.  De verkregen gelden worden gebruikt voor de diverse projecten van de stichting. Bij liquidatie zullen overtollige middelen, binnen de grenzen van de doelstelling van de stichting, worden uitgekeerd aan andere Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording.